Відповіді експертів

Фінансовий орган
Чи вимагаються від місцевого фінансового органу розробка та затвердження власної інструкції з підготовки бюджетних запитів?

Порядок складання проектів місцевих бюджетів визначено у п. 3 ст. 75 Бюджетного кодексу України. Так, згідно з типовою формою бюджетних запитів та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів, місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

Типова форма та інструкція затверджені наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами від 30.09.2016 р. №861). На основі цієї інструкції місцеві фінансові органи щорічно розробляють та затверджують інструктивні матеріали з підготовки бюджетних запитів на середньостроковий період (плановий та два наступні за плановим бюджетні роки).

Детальніше
Згорнути
Головний розпорядник бюджетних коштів
За якими видатками головному розпоряднику не потрібно складати та надавати Казначейству паспорти бюджетних програм?

У відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами від 30.09.2016 р. №860), паспорти бюджетних програм не складаються за такими бюджетними програмами:

 - які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету;

     - які формують видатки з повернення кредитів до бюджету;

      - з відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб;

      - з перерахування іншому місцевому бюджету або до Державного бюджету міжбюджетних трансфертів.

Детальніше
Згорнути
Об'єднана територіальна громада
Чи всі місцеві бюджети заполняют бюджетні запити?

Так, усі. Бюджетний запит – це документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди. Він є головним документом на стадії планування та основою для формування проекту рішення про місцевий бюджет на плановий рік, а також прогнозу на два наступні за плановим бюджетні роки.

Розпорядники нижчого рівня / одержувачі коштів, які повністю / частково фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, що згідно із законодавством перейшли на програмно-цільовий метод, заповнюють форми 2019-2 – 2019-3. Головні розпорядники  здійснюють узагальнення бюджетних програма у формі 2019-1. (Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами від 30.09.2016 р. №861)

Нагадуємо, що у відповідності до п. 1-п.3. ст. 116 Бюджетного кодексу включення недостовірних даних до бюджетних запитів, порушення встановлених термінів подання бюджетних запитів або їх неподання, визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні бюджетних показників – є бюджетними правопорушеннями. Заходи впливу за такі порушення визначає ст. 117 Кодексу.

Відповідальність за заповнення бюджетних запитів несуть головні розпорядники коштів місцевих бюджетів.

Детальніше
Згорнути
Об'єднана територіальна громада
Як правильно формувати код програмної класифікації видатків місцевих бюджетів?

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВКМБ) слугує основною уніфікованою ознакою всіх без виключення бюджетних програм. КПКВКМБ налічує 7 знаків. Структура кодування є наступною:

 - перші 2 знаки - Ккод відомчої класифікації видатків місцевого бюджету (КВК) згідно Наказу  №793 від 20.09.2017 р. «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

 - третій знак – ознака відповідального виконавця у системі головного розпорядника. Якщо відповідальним виконавцем бюджетної програми є безпосередньо головний розпорядник бюджетних коштів, то ця частина коду визначається цифрою «1», для визначення усіх інших відповідальних виконавців використовуються цифри від 2 до 9 в межах одного головного розпорядника. Поки що не затверджено уніфікованого переліку відповідальних виконавців, тому найбільш доцільно для всіх програм застосовувати цифру «1», тобто, відповідальним виконавцем програм вважається головний розпорядник;

            - наступні 4 знаки - код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Вони відображають номер бюджетної програми і використовуються для ідентифікації  таких програм з метою аналізу ефективного використання бюджетних коштів та для складання зведеної звітності по місцевих бюджетах. Зауважимо, що бюджетні програми з 2019 року  не поділяються на підпрограми.

Детальніше
Згорнути
Об'єднана територіальна громада
Ми новостворена у 2018 р. ОТГ. Чи можна при формуванні бюджетного запиту на 2019 р. працівникам сільради встановлювати доплату за високі досягнення в праці? Раніше така доплата заборонялася.

Підставою для заповнення таблиці 6.1. Форми 2019-2 бюджетного запиту (Наказ Мінфіну №648 від 17.07.2015 р «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів») є штатний розпис. Саме він визначає посадові оклади, всі доплати та надбавки, на його підставі обраховується фонд заробітної плати бюджетної установи.

Крім того, не всім працівникам сільської ради дозволяється встановлювати дану надбавку. Це лише посадові особи місцевого самоврядування, які займають посади, зазначені в п. 50 Постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади...». Для працівників сільрад за посадами, винесеними у Додаток 54 до Постанови №268 діяли обмеження щодо встановлення таких надбавок і доплат, але вони зняті з 05.10.2017 р. (з прийняттям Постанови від 27.09.2017 р. №730).

Оскільки ваша сільрада тепер представляє  інтереси ОТГ, то ці обмеження не стосуються її посадовців. А отже, за наявності резервів збільшення фонду оплати праці, сформованих за рахунок достатніх для цього власних доходних джерел, Ви можете при формуванні штатного розпису пропонувати голові затвердити своїм розпорядженням 50% надбавку за високі досягнення в праці для посад, винесених у п. 50 Постанови №268.

Детальніше
Згорнути
Фінансові департаменти
За якою програмою слід запланувати на 2019 рік видатки на утримання таких установ як Міський трудовий архів, управління естетичного облаштування та інших заходів та закладів, які перебувають в структурі виконкому?

Наказ №793 від 20.09.2017 р. «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»  визначив типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів, яка застосовується починаючи із моменту формування бюджетних запитів на 2019-2021 роки. Зокрема, названі заклади та заходи ( за умови виконання функцій відповідального виконавця головним розпорядником) слід запланувати за КПКВКМБ  0110180 (код ТПКВКМБ «Інша діяльність у сфері державного управління»).

Але оскільки ця програма не може містити підпрограм, то з метою подальшого аналізу, а також для проведення оцінки ефективності цієї програми, кожен із досить різнотипних закладів і заходів є можливість показати в окремому завданні (Наказ Мінфіну від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу…»), відобразивши такий поділ у бюджетному запиті, а далі – у паспорті, звіті про його виконання  та в подальшому звіті про оцінку ефективності. Якщо ж ці заклади та заходи перебувають у віданні різних головних розпорядників, то перші 2 знаки коду покажуть галузеву ознаку і деталізація завдань не потрібна.

Детальніше
Згорнути
Фінансові департаменти
Чи повинні ми у зв’язку із запровадженням програмної класифікації передавати школи естетичного виховання (музичні, художні тощо), які зараз знаходяться у віданні Управління культури і туризму на баланс Управління освіти і науки?

Так, дійсно, наказом №793 від 20.09.17 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» бюджетну програму «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання..» віднесено до програм галузі «Освіта» за ТПКВКМБ 1100.

Згідно п. 4. ст. 22 Бюджетного кодексу України, головні розпорядники коштів (за всіма без виключення їх програмами) визначаються рішенням про місцевий бюджет. На цій основі вони формують мережу розпорядників нижчого рівня та одержувачів. Водночас, Наказ Мінфіну від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» визначає, що мережа головного розпорядника групується відповідно до законодавства і визначає структуру, яка йому підпорядкована. Тобто, можливій передачі на баланс шкіл естетичного виховання має передувати внесення відповідних змін до мережі головного розпорядника.

Але річ у тім, що з прийняттям Наказу № 793 змін у профільному законодавстві не відбулося. (мова йде про Закон України «Про культуру від 14.12.2010 № 2778-VI). Як і раніше, саме цей закон регулює діяльність у сфері художньо-естетичної освіти, позашкільної освіти сфери культури, педагогічної діяльності у закладах освіти сфери культури ( п.1, ст. 2).

Тобто, з прийняттям Наказу № 793, законодавчих підстав для змін мережі немає, а отже, немає підстав для зміни балансоутримувача. Якщо ж сесія місцевої ради визнає за потрібне передати ці заклади до відання освітянської сфери, то вона може це зробити у відповідності до норм Бюджетного кодексу України.

Нагадаємо також, що тут з’являється специфіка формування КПКВ. Перші 2 знаки демонструватимуть належність даної бюджетної програми до відання органу з управління культурою, а останні 4 знаки вкажуть на освітянську галузеву підпорядкованість цих видатків (1011100).

Детальніше
Згорнути

Сторінки